Algemene Voorwaarden Lighthouse Works B.V. (Business to business opdrachten)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: degene met wie Lighthouse Works een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie Lighthouse Works in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

Lighthouse Works: Lighthouse Works BV

1. Geldigheid

 • Mochten onderstaande voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden in de offerte/opdrachtbevestiging, dan gelden de afspraken in de offerte/opdrachtbevestiging.
 • Als er wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, dan wordt dit vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

2. Planning trainingen, coaching en overige activiteiten

 1. Lighthouse Works legt in overleg met de opdrachtgever de data en tijden voor de trainingen, coaching en andere activiteiten vast.
 2. Lighthouse Works draagt er zorg voor dat er op de afgesproken data en tijden trainers/coaches beschikbaar zijn.
 3. Lighthouse Works heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan activiteit.
 4. Als er sprake is van overmacht – bijvoorbeeld als een trainer/coach verhinderd is door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden – zal Lighthouse Works er alles aan doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om voor vervanging te zorgen op de geplande datum. Als dit niet mogelijk is, plant Lighthouse Works in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum.Bij overmacht door extreme weersomstandigheden (code rood) of andere omstandigheden op de weg of in het openbaar vervoer, waardoor de trainer/coach de locatie moeilijk kan bereiken, zal Lighthouse Works de geplande dag in overleg met de opdrachtgever verplaatsen. In al deze gevallen brengt Lighthouse Works geen extra kosten in rekening.De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventueel voor opdrachtgever voortvloeiende schade ten gevolge van annulering of verschuiving.

3. Annuleren of verzetten van trainingen, workshops of andere groepsactiviteiten

 • Als de opdrachtgever genoodzaakt is om ingeplande activiteiten te annuleren/verzetten, dan berekent Lighthouse Works hiervoor:
  • Tot 20 werkdagen voor aanvangsdatum enkel de administratiekosten van €150,- per geannuleerde training sessie.
  • Vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 25% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.
  • Vanaf 15 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.
  • Vanaf 10 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum wordt 100% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.
 • Voor de beoordeling van de annulering of wijzigingstermijn wordt uitgegaan van de datum waarop de annulering of wijziging per email door Lighthouse Works is ontvangen.
 • Ingeval een deelnemer de training, workshop of andere activiteit tussentijds beëindigt of niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling

4. Annuleren of verzetten van individuele afspraken

 1. Als de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van een programma (met meerdere onderdelen) de deelname tussentijds beëindigt bestaat er geen recht op terugbetaling of instroom in een ander programma, of vervanging door een andere deelnemer.
 2. Lighthouse Works brengt bij coaching of andere individuele behandelingen minimaal 4 aaneengesloten tijdsloten van 60 minuten in rekening in rekening. Eventueel niet gebruikte tijdsloten worden alsnog in rekening gebracht.
 3. Per deelnemer wordt 1 tijdslot beschikbaar gesteld. Door (late) afmeldingen kunnen er lege tijdsloten ontstaan. Indien het niet lukt om deze allemaal weer vol te plannen ontstaat er een tekort aan tijdsloten. Indien gewenst kan de opdrachtgever extra dagen inkopen zodat er alsnog voldoende tijdsloten beschikbaar zijn.
 4. Als deelnemers hun individuele afspraak binnen 15 dagen voor de geplande afspraak willen verzetten/annuleren, dienen deelnemers contact op te nemen met Lighthouse Works. Indien er andere tijdsloten beschikbaar zijn, dan is in dit geval is het maken van een nieuwe afspraak eenmalig kosteloos.
 5. Als er geen tijdsloten beschikbaar zijn kan er onderling geruild worden; dit dient de opdrachtgever zelf te regelen en door te geven aan Lighthouse Works. Wisselen is mogelijk tot uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de individuele sessie zodat de coach zich goed kan voorbereiden.
 6. Als afspraken, zoals beschreven bij de twee voorgaande punten, op verzoek van de opdrachtgever/deelnemer vaker dan één keer worden verzet/gewisseld/geannuleerd, brengt Lighthouse Works per verzette afspraak/annulering €50,- (exclusief BTW) administratiekosten in rekening.

5. Reiskosten

 • Reiskosten op basis van vervoer per auto bedragen €0,39 per km. Het aantal kilometers wordt berekend vanaf adres van de coach/trainer/uitvoerder van de opdracht.
 • Reiskosten op basis van openbaar vervoer, boottickets, taxitransfers en dergelijken worden in zijn geheel doorberekend aan de opdrachtgever.

6. Tarieven en facturatie

1. Het honorarium is altijd vooraf afgesproken en schriftelijk bevestigd tussen Opdrachtgever en Lighthouse Works. Het honorarium is excl. 21% BTW en excl. eventueel horeca arrangement, locatiehuur, (les)materialen, huur overige materialen, reiskostenvergoeding.

2. Het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de bij Opdrachtgever door Lighthouse Works verrichte opdracht.

3. Betaling dient door Opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel hetgeen daaromtrent uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

4. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 6.3 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Lighthouse Works bevoegd vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

5. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

6. Alle in redelijkheid door Lighthouse Works gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Lighthouse Works maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,=.

7. Aansprakelijkheid

 1. Lighthouse Works spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzichten uit te voeren. Het uiteindelijke resultaat is echter niet alleen afhankelijk van de activiteiten en inspanningen van Lighthouse Works, maar ook van factoren die buiten de invloed van Lighthouse Works vallen. Lighthouse Works biedt daarom geen garanties met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
 2. Lighthouse Works aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, behalve als haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, als het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van de laatste drie maanden.
 3. Voor alle activiteiten die deel uitmaken van de overeenkomst met de opdrachtgever, moeten deelnemers zelf beoordelen of zij fysiek, psychisch en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan de activiteiten. Lighthouse Works sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens de opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Lighthouse Works voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Lighthouse Works is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  a. Tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
  c. Opvolging van leermiddelen of kennisoverdracht uit de opdracht.
 6. Lighthouse Works aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen in, of het niet uitbetalen van subsidiebedragen. De opdrachtgever erkent dat Lighthouse Works , indien dit onderdeel uitmaakte van de opdracht, alleen een adviserende rol heeft bij het aanvragen van subsidies en hierom niet aansprakelijk gesteld kan worden.
 7. Lighthouse Works is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van door Lighthouse Works ingeschakelde derden.
 8. Deelname aan een training, workshop, coaching of andere activiteit is geheel op eigen risico. Lighthouse Works is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Lighthouse Works.

8. Privacy

Lighthouse Works verklaart zich ervan te onthouden enige financiële, technische of commerciële, persoonsgevoelige informatie ten aanzien van Opdrachtgever te verstrekken aan derden.
Lighthouse Works houdt zich aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over onze Privacybeleid klik hier https://www.lighthouseworks.nl/privacy/

9. Intellectueel Eigendom

De auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom, op alle door Lighthouse Works ontwikkelde en verstrekte documentatie en materialen inclusief software berusten uitsluitend bij Lighthouse Works. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Lighthouse Works om documentatie, voorstellen, adviezen, plannen, programmamaterialen (of een deel daarvan) te verveelvoudigen, openbaar te maken, te gebruiken of te bewerken. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

10. Klachten

 1. Klachten moeten door Opdrachtgever of deelnemer binnen 5 dagen na afloop van de geleverde dienst van Lighthouse Works schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Klachten kunnen gestuurd worden naar info@lighthouseworks.nl. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als bedoeld in 10.1.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de door in 10.1. gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook.

11. Internetgebruik

Zowel Lighthouse Works als de Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail en internet risico’s kleven. Lighthouse Works, de Opdrachtgever stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail en internet. Zowel Lighthouse Works als de Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Lighthouse Works, de Opdrachtgever ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

12. Wervingsverbod

Het is de Opdrachtgever nadrukkelijk verboden om, zonder schriftelijke goedkeuring van Lighthouse Works, voor en tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen 2 jaar na beëindiging van de opdracht Lighthouse Works medewerker(s) of derden die via Lighthouse Works betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst te nemen, danwel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken.

De Opdrachtgever die ondanks dit wervingsverbod toch derden die via Lighthouse Works een opdracht voor Opdrachtgever hebben uitgevoerd, of Lighthouse Works medewerker(s), in dienst neemt danwel anderszins direct of indirect voor zich laat werken, is gehouden aan Lighthouse Works tenminste een bedrag van €25.000 per geval te voldoen.

13. Inzet van medewerkers/partners

Lighthouse Works heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Beëindiging

 1. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval Opdrachtnemer tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst en hem geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

15. Wijziging van voorwaarden

Lighthouse Works is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Lighthouse Works gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf 30 dagen nadat de Opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Lighthouse Works te kennen geven tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door Lighthouse Works gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.